အယူအဆသဘောတရားကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း (Review of Concept)

ကျားမကွဲပြားမှုအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုအပေါ်သင်၏ နားလည်မှုများကို ခိုင်မာစေရန်အတွက် အောက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပါ။