သင်ယူမှုရည်ရွယ်ချက်များ (Objectives)

သင်တန်းသည် အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ရောက်ရှိအောင်မြင်အောင် စီစဉ်ရေးဆွဲထားပါသည် ။

  1. အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအတွင်း ကျား၊မရေးရာ အယူအဆဆိုင်ရာ မူဘောင်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပေးရန်
  2. မတူညီသောအခြေအနေများအတွင်း ကျားမကွဲပြားမှု အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ၎င်း၏ပုံစံများကို စူးစမ်းလေ့လာရန်
  3. ကျားမကွဲပြားမှုရေးရာဆိုင်ရာ ထိရှလွယ်မှုကို အလေးထားသော အသွင်ကူးပြောင်းရေး တရားမျှတမှု ယန္တရားများကို ကျင့်သုံးခြင်း
  4. ပဋိပက္ခနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးတရားမျှတမှု အခြေအနေများတွင် ကျား-မဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အကိုးအကားများ (မှတ်ချက် – စာချုပ်၊ သဘောတူညီချက် စသည်တို့) နှင့် ကိရိယာများ (မှတ်ချက် – အဖွဲ့အစည်း လုပ်ထုံး စသည်) ကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
  5. မတူသော ဒေသများမှ ရှင်သန်လွတ်မြောက်သူ အမျိုးသမီးများ၏ ဇာတ်လမ်းများကို မျှဝေခြင်းနှင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်း။