သင်ရိုးမာတိကာ (Syllabus)

အဓိက သင်ခန်းစာများ-

  • သင်ခန်းစာ အခန်း နိဒါန်း။ ဤသင်ခန်းစာအခန်းကို ပြီးမြောက်သောအခါ၊ ကျောင်းသား/သူများသည် သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သင်ရိုးများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို နားလည်လာမည်။
  • သင်ခန်းစာ အခန်း ၂ – အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အခြေအနေတွင် ကျားမကွဲပြားမှုအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုများ သင်ခန်းစာ အခန်း ၂ တွင် ကျားမကွဲပြားမှုအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုများ၏ အခြေခံသဘောတရားကို ကျောင်းသား/သူများအား မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ဤသင်ခန်းစာအခန်းတွင် အခြေခံသဘောတရားများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် အစုအပြုံလိုက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ (ထိုသဘောတရားဖွင့်ဆိုချက်များ) မည်ကဲ့သို့ ပေါ်ပေါက်လာသည်ကို တင်ပြပါမည်။
  • သင်ခန်းစာ အခန်း ၃ ထိခိုက်မှုများကိုနားလည်ခြင်း- မတူညီသော အခြေအနေများမှ အမျိုးသမီးများ၏ အဖြစ်အပျက်များ။ ဤသင်ခန်းစာအခန်းတွင် GBV ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရှင်သန်လွတ်မြောက်သူများသည် ထိုအကျိုးဆက်များကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှ အဖြစ်အပျက်ဇာတ်လမ်းများဖြင့် ဤသင်ခန်းစာကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးပါလိမ့်မည်။
  • သင်ခန်းစာ အခန်း ၄  TJ ယန္တရားများက ကျားမရေးရာ တရားမျှတမှုကို မည်သို့မြှင့်တင်နိုင်မည်နည်း။ ဤသင်ခန်းစာအခန်းတွင် အမှန်တရားရှာဖွေရေး၊ တရားမျှတမှု၊ ပြန်လည်ကုစားမှုအစီအစဉ်များနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အပါအဝင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု ယန္တရားများတွင် ကျား-မကွဲပြားမှုရေးရာအကြောင်းများကို မည်ကဲ့သို့ ပေါင်းစပ်ရမည်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်။
  • သင်ခန်းစာ အခန်း   – နောက်ဆုံးထင်ဟပ်သုံးသပ်ချက်။ ဤနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာအခန်းတွင် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ထင်ဟပ်သုံးသပ်ရန် နေရာပေးထားပါသည်။

သင်တန်းကြာချိန်: ၁နာရီခွဲ – ၂ နာရီခွဲ