နောက်ဆုံး ပြန်လည်ထင်ဟပ်သုံးသပ်ခြင်း (Reflection and Closing)

ဂုဏ်ယူပါသည်။ 

ထပ်တလဲလဲမဖြစ်ရန် အာမခံခြင်းနှင့် အင်စတတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်း ဤသင်တန်း၏ နောက်ဆုံးအဆင့်များ သင်ရောက်ရှိပါပြီ။ 

အဆုံးမသတ်မီ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ မိမိ၏ ပြန်လည်ထင်ဟပ်သုံးသပ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုကို အပြီးသတ်ပါ။