သင်ရိုးသင်ခန်းစာများ (Syllabus)

အဓိက သင်ခန်းစာများ

  • သင်ခန်းစာအခန်း ၁ – နိဒါန်း။ ဤသင်ခန်းစာအခန်းကို ပြီးမြောက်သောအခါ၊ ကျောင်းသားများသည် သင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သင်တန်းဖွဲ့စည်းပုံကို နားလည်မည်ဖြစ်ပါသည်။
  • သင်ခန်းစာအခန်း ၂ – ကုစားခွင့်နှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ပိုင်ခွင့်၏ အခြေခံသဘောတရား။ သင်ခန်းစာအခန်း ၂ တွင် သင်တန်းသား/သူများသည် ကုစားခွင့်နှင့် ပြန်လည်ကုစားမှုအစီအစဉ်များအကြောင်း လေ့လာကြရမည်ဖြစ်သည်။ ကျူးလွန်ခံရသူများ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ပြန်လည်ကုစားမှုအစီအစဉ်များ ဆိုင်ရာမူများနှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ပြန်လည်ကုစားမှု အစီအစဉ်များကို မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြောင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
  • သင်ခန်းစာအခန်း ၃ – ပြန်လည်ကုစားခြင်းအစီအစဉ် ပုံစံများ။ သင်ခန်းစာအခန်းသည် ရုပ်ဝတ္ထုနှင့် သင်္ကေတပုံစံ ပြန်လည်ကုစားပေးခြင်းအစီအစဉ် ပုံစံများကို ရှင်းပြပေးသည်။ နဂိုမူလအခြေအနေသို့ ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ လျော်ကြေးငွေပေးခြင်းနှင့် ကျူးလွန်ခံရသူများ စိတ်ကျေနပ်မှု၏ အရေးကြီးပုံတို့ကို ဥပမာသာဓကများဖြင့် ရှင်းလင်းထားသည်။
  • သင်ခန်းစာအခန်း ၄ – လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှတဆင့် သင်ယူခြင်း။ သင်ခန်းစာအခန်း တွင် မတူညီသောနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် ချီလီ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် တောင်အာဖရိကရှိ ပြန်လည်ကုစားခြင်း အစီအစဉ်များ၏ အတွေ့အကြုံကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် ထိုအစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ နှစ်ခုလုံးကိုမီးမောင်းထိုးတင်ပြထားပါသည်။ 
  • သင်ခန်းစာ အခန်း ၅ – အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦများနှင့် အောက်မေ့သတိရအထိမ်းအမှတ်ပြုခြင်း။ သင်ခန်းစာအခန်း ၅ တွင် အောက်မေ့သတိရအထိမ်းအမှတ်ပြုခြင်းသည် အမှန်တရားရရှိခွင့် အခွင့်အရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှင့် သင်္ကေတပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ကုစားခြင်းအစီအစဉ် ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်ပါ အရေးကြီးမှုကို စူးစမ်းလေ့လာတင်ပြထားပါသည်။ အောက်မေ့သတိရအထိမ်းအမှတ်ပြုခြင်းကို ထိရောက်သော ပြန်လည်ကုစားမှုပုံစံအဖြစ် မည်သို့အသုံးချနိုင်သည်ကိုလည်း တင်ပြထားပါသည်။
  • သင်ခန်းစာအခန်း ၆ အပြီးသတ် ပြန်လည်ထင်ဟပ်သုံးသပ်ခြင်း။ ဤနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာအခန်းသည် သင်တန်းသူ/သားများအား ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် ထင်ဟပ်သုံးသပ်ချက်များကို မျှဝေရန်နှင့် သင်တန်းအပေါ် တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်များ ပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။

သင်ခန်းစာအတွက်ကြာချိန် ၁နာရီ ခွဲမှ ၂နာရီ အတွင်း