မိတ်ဆက် (Introduction)

ထပ်တလဲလဲမဖြစ်ပွားရန် အာမခံခြင်းနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအကြောင်း AJAR ၏ အွန်လိုင်းသင်တန်းမှ ကြိုဆိုပါသည်။

ဤအလယ်အလတ်အဆင့် သင်တန်းသည် သင်တန်းသားများအား အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ထပ်တလဲလဲ မဖြစ်ပွားရန် အာမခံခြင်းအကြောင်း သင်ကြားပို့ချပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် သင်တန်းသား/သူများအား သင်တို့နိုင်ငံ၏အခြေအနေများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံများမှ သင်ခန်းစာများကို မျှဝေရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

သင်ခန်းစာများကို မစတင်မီ သင်တန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ဖတ်ရှုပါ။