သင်ရိုးသင်ခန်းစာများ (Syllabus)

အဓိက သင်ခန်းစာများ

  • သင်ခန်းစာအခန်း ၁ – နိဒါန်း ဤသင်ခန်းစာအခန်းကို ပြီးမြောက်သောအခါ၊ ကျောင်းသား/သူများသည် သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သင်ရိုးများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို နားလည်လာမည်။ 
  • သင်ခန်းစာအခန်း ၂ – ထပ်တလဲလဲမဖြစ်ရန် အာမခံချက်၏ အခြေခံသဘောတရား – သင်ခန်းစာအခန်း ၂ တွင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးတရားမျှတမှု၏ မဏ္ဍိုင်တစ်ခုအနေဖြင့် ထပ်တလဲလဲမဖြစ်ရန် အာမခံခြင်း၏ သဘောတရားကို သင်တန်းသား/သူများအား မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤသင်ခန်းစာအခန်းတွင် အင်စတီကျူးရှင်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏ အခြေခံအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ကောင်းမွန်ခိုင်မာသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလေ့အထကောင်းများကို မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး သဘောတရားသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြပါမည်။
  • သင်ခန်းစာအခန်း ၃ မည်သည့် အင်စတီကျူးရှင်းများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသလဲ။ သင်ခန်းစာအခန်း ၃ သည် လုံခြုံရေးကဏ္ဍ၊ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ၊ အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်ကဲ့သို့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖော်ပြသည်။ ဤသင်ခန်းစာသည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် မတူညီသော နည်းဗျူဟာများကိုလည်း ဖော်ပြပါမည်။
  • သင်ခန်းစာအခန်း ၄ အင်စတီကျူးရှင်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် စံနမူနာနှင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များ – သင်ခန်းစာအခန်း ၄ တွင် စိစစ်ခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်း၊ နှင့် DDR (လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး၊ တပ်ဖွဲ့ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး) ကဲ့သို့သော အင်စတီကျူးရှင်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် စံနမူနာပုံစံများနှင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်သည့် အလေ့အထများကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • သင်ခန်းစာအခန်း ၅ နောက်ဆုံးပြန်လည်ထင်ဟပ်သုံးသပ်ခြင်း – နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာအခန်းတွင် အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထင်ဟပ်သုံးသပ်ချက်မှုများပြောကြားရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ပေးပါမည်။