ဥပဒေပြုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ (Legislative and Administrative Reforms)

ဥပဒေပြုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အပါအဝင် ပြည်သူ့ရေးရာအင်စတီကျင်းရှင်းများအနေဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လေးစားလိုက်နာခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးရေးတို့ကို အာမခံပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်လာရန်အတွက် အစီအမံများအားလုံးကို နိုင်ငံများက ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးအားဖြင့် နိုင်ငံများသည် အောက်ပါအစီအမံများကို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။

  • လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တာဝန်ရှိသော အထူးသဖြင့် စစ်တပ်၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍများမှ အစိုးရအရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် နိုင်ငံ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း မပြုရ။ ၎င်းတို့အား ဖယ်ရှားခြင်းရာတွင် တရားဥပဒေအရ သာတူညီမျှဆက်ဆံရန် လိုအပ်ချက်များနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသောမူ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ ကြီးလေးသောရာဇ၀တ်မှုများအတွက် တစ်ဦးချင်းတာဝန်ရှိမှုဖြင့် တရားဝင်တရားစွဲဆိုခံရသူများသည် ရာဇဝတ်မှု သို့မဟုတ် စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း တရားဝင်တာဝန်များမှ ရပ်ဆိုင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
  • တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံများသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ တရားရုံးများ၏ လွတ်လပ်သော၊ သမာသမတ်ကျပြီး ထိရောက်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို အာမခံရန်အတွက် လိုအပ်သော အခြားအစီအမံများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူတစ်ဦးကို ရုံးတော်ရှေ့မှောက်သို့ ဆင့်ခေါ်၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်း (Habeas corpus) သို့မဟုတ် ထိုစကားလုံးကို အခြားမည်ကဲ့သို့ ခေါ်ဆိုသိထားကြသည် ဖြစ်စေ (တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖျက်သိမ်းခွင့် မရှိသော/ ယုတ်လျှော့စေခွင့်မရှိသော) ရုပ်သိမ်းခွင့်မရှိသောအခွင့်အရေးဟု ယူဆရမည်ဖြစ်သည်။
  • စစ်ဘက်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအပြင် ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများအပေါ် အရပ်သားများ၏ ထိန်းချုပ်မှုကို အာမခံရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက (အရပ်ဘက်၏ ထိန်းချုပ်မှုကို) တည်ဆောက်ပေးရမည် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထူထောင်ရမည်။ ဤအချက်အတွက် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အဖွဲ့များအပါအဝင် စစ်ဘက်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများအပေါ် အရပ်ဘက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဆိုင်ရာတို့အတွက် နိုင်ငံများသည် ထိရောက်သော အင်စတီကျူးရှင်းများကို ထူထောင်သင့်သည်။
  • ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြားမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တည်ထောင်သင့်ပြီး ၎င်းတို့ကို ထိရောက်စွာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အာမခံဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
  • အထူးသဖြင့် စစ်တပ်၊ လုံခြုံရေး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍများတွင် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်နေသည့် ပြည်သူ့အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ရရှိသင့်ပြီး သက်ဆိုင်သောအခြေအနေတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေစံနှုန်းများနှင့် ထိုစံနှုန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများကိုလည်း ရရှိသင့်ပါသည်။